Validation of 3E’s satellite derived solar irradiation data – TUV Rheinland – Germany – 2018

September 27, 2018